Aftale om licens, abonnement og vilkår for Raymeon Nexus

Nedenstående tekst er udelukkende til din vejledning og orientering, særligt før aftale med Raymeon indgåes. Når du tegner abonnement vil din virksomhed modtage en navngiven aftale, som er den gældende aftale.

Mellem

Licenstageren og abonnent:

<Indsæt firmanavn>
<Indsæt adresse>
<Indsæt CVR-nummer>

Kontaktperson vedr. uddannelse og formidling af teknisk information (i det følgende benævnt Superbrugeren):

<Indsæt navn på superbruger>

Kontaktperson som stedfortræder for Superbrugeren:

<Indsæt navn på stedfortræder>

Kontaktperson vedr. abonnement, licenser og databehandling (i det følgende benævnt den Administrative bruger):

<Indsæt navn på den administrative bruger>

I det følgende samlet benævnt “Licenstageren”

OG

Licensgiveren og tjenesteudbyder:

Raymeon ApS
Rentemestervej 64, 2
2400 København NV
CVR: 38319515

I det følgende benævnt “Licensgiveren”.

Licenstageren og Licensgiveren benævnes samlet “Parterne”.

Indledning

Nærværende aftale (i det følgende benævnt Aftalen) om licens, abonnement og vilkår (i det følgende benævnt “Abonnementet”) er en opdatering, præcisering og erstatning af tidligere vilkår, idet Abonnementet regulerer Licenstagerens (og dennes kunders) anvendelse af Licensgiverens databehandlingssystem Nexus (i det følgende benævnt “Nexus”, “Anvendelse” eller “Anvendelsen”).

Mellem Parterne er også indgået en Databehandleraftale (i det følgende benævnt “GDPR-aftalen”), der specifikt regulerer Licensgiverens behandling af Persondata på vegne af Licenstageren, idet Persondata opstår som følge af Licenstagerens (og dennes kunders) Anvendelse.

Abonnementet og GDPR-aftalen er indbyrdes afhængige, og kan ikke opsiges særskilt. Abonnementet kan dog, uden at revidere GDPR-aftalen, erstattes af ny aftale om licens, abonnement og vilkår for Nexus, såvel som at GDPR-aftalen kan revideres og erstattes af en ny GDPR-aftale, uden at revidere Abonnementet.

Accept af abonnement

Abonnementet tiltrædes og accepteres af Licenstageren ved at underskrive Abonnementet fysisk eller elektronisk, eller ved Licenstagerens første betaling til Licensgiveren, eller ved Licenstagerens Anvendelse af Nexus, eller ved på anden måde, eksempelvis via e-mail, at tilkendegive accept heraf.

Aftalen erstatter alle tidligere aftaler med karakter af licens, abonnement og vilkår der omfatter Nexus.

Abonnementets varighed og fakturering

Fra abonnementet træder i kraft er der mellem Parterne aftalt en minimumvarighed på 24 måneder.

Såfremt Licenstageren ikke har opsagt Abonnementet senest 60 dage før datoen for udløb af den aftalte varighed af Abonnementet, fornyes Abonnementet automatisk med samme varighed, med de på fornyelsestidspunktet gældende priser og vilkår for licens og abonnement for Nexus.

Abonnementet betales 3 måneder forud, kaldet betalingskvartalet.

Abonnementet kan betales ved bankoverførsel eller online med betalingskort. Licensgiveren kan til enhver tid stille krav om bankoverførsel via Nets Leverandørservice, såvel som om online betaling med betalingskort. Anvender Licenstageren andet end Dankort vil et kortgebyr på 1.95% blive pålagt hver betalingstransaktion.

Licensgiveren kan til enhver tid ændre sammensætning og indhold af versioner af Nexus, abonnementstyper, tillægsmoduler og 3. parts tjenester. Alle priser udtrykkes ekskl. moms medmindre andet er anført.

Abonnementets omfang og anvendelse

Gennem Abonnementet opnår Licenstageren en ikke-eksklusiv adgang til at anvende Nexus, der stilles til rådighed online som "software-as-a-service”, altså en tjenesteydelse. Licenstageren erhverver ikke Nexus, eller en kopi eller del heraf, og opnår ikke licens til at afvikle Nexus undtagen som software-as-a-service.

Abonnementet giver Licenstageren adgang til at Anvende Nexus i den version der er valgt ved indgåelse af Abonnementet, eller ved senere opgradering og som fremgår af Licensgiverens seneste abonnementsfaktura til Licenstageren. Såfremt Licenstageren har behov for og påbegynder anvendelse af yderligere funktionalitet i Nexus eller 3. parts tjenester tilkoblet Nexus, vil Abonnementet automatisk blive tilpasset og opgraderet ved brug af sådanne funktioner, tillægsmoduler, 3. parts tjenester m.v., og Licenstageren accepterer, at prisen tilsvarende kan blive forøget jf. den på tidspunktet gældende prisliste.

Ved opgradering af version af Nexus vil forudbetalt abonnement blive prisreguleret og opkrævet samtidig med førstkommende ordinære abonnementsbetaling.

På anmodning kan Licensgiveren fremsende en prisoversigt over versioner af Nexus samt de på tidspunktet mulige tillægsmoduler og 3. parts tjenester. For enkelte funktioner, ydelser og tillægsmoduler kan der være tilknyttet selvstændige betingelser, der skal accepteres i tillæg til Abonnementet, før de kan anvendes, og Licenstagerens opmærksomhed henledes i særlig grad på evt. opstået behov for indgåelse af Databehandleraftale med 3. part.

Licenstagerens adgang til Anvendelse af Nexus gælder udelukkende for Licenstageren og dennes rådgivere, og Nexus må ikke benyttes for andre end Licenstageren eller til at foretage databehandling eller yde andre ydelser for andre end Licenstageren.

Licenstageren indestår for og har det fulde ansvar for de parter, som Licenstageren selv giver adgang til Nexus, enten som kunde, leverandør, ansat, ekstern konsulent, ekstern sælger, administrator eller andet, hvor Licenstageren selv har oprettet og udleveret logindetaljer til Nexus.

Licenstageren er ikke berettiget til at overdrage Abonnementet til tredjepart, hverken helt eller delvist, eller til at give adgang til Nexus til tredjepart.

Licenstageren skal sikre, at Nexus ikke bliver anvendt på en måde, som kan skade Licensgiverens navn, omdømme eller goodwill, eller som er i strid med relevant lovgivning eller anden regulering.

Support, Assistance, Konsulentydelser og Prioritetsanmodninger

Som en del af Licenstagerens abonnement opnår Licenstageren en ikke-eksklusiv adgang til at anmode Licensgiveren om individuelt engagement i Licenstagerens Anvendelse.

Supportanmodninger, -leverancer og -vederlag

Indeholdt i Licenstagerens abonnement er Licenstagerens adgang til at stille spørgsmål til Licensgiveren vedr. den tekniske anvendelse af Nexus (i det følgende benævnt “Teknisk brugersupport”). Teknisk brugersupport skal forstås som Licensgiverens indsats for at overlevere viden og opbygge Licenstagerens abstrakte forståelse af hvordan funktioner i Nexus bedst benyttes for at opnå en bestemt virkemåde.

Licensgiveren kan modtage spørgsmål, og levere Teknisk brugersupport på flere måder: Via hjemmesiden https://docs.raymeon.com der er tilgængelig i døgndrift, eller via e-mail modtaget på support@raymeon.com. E-mails vedr. Teknisk brugersupport tilstræbes besvaret indenfor 48 timer, weekends og helligdage eksklusive og leveres uden særskilt vederlag.

Licensgiveren yder kun Teknisk brugersupport til Superbrugeren, eller dennes stedfortræder. Superbrugeren bør have forudgående erfaring med databehandlingssystemer som Nexus, og generelt besidde fornødne IT-kompetencer, såvel som have fornøden indsigt i Licenstagerens samlede virksomhed. Superbrugeren står for at formidle al overdraget viden og know-how om Nexus internt hos Licenstageren.

Såfremt der skal ydes Teknisk brugersupport til andre end Superbrugeren eller dennes stedfortræder, eller hvis Superbrugeren har behov for ekstraordinær støtte, uanset art, skal fortsat support blive anset som en Assistanceanmodning jf. nedenstående.

Assistanceanmodninger, -leverancer og -vederlag

Indeholdt i Licenstagerens abonnement er Licenstagerens adgang til at anmode Licensgiveren om assistance med at udføre forefaldende driftsopgaver der typisk vil være udført af Licenstageren selv, eksempelvis prisopdateringer, oprettelse af produkter, fejlretninger, uddannelse af nyt personale, trækning af rapporter, udredning af brugerfejl mv., (i det følgende benævnt “Assistance”).

Anmodninger om Assistance skal sendes til Licensgiveren via e-mail på support@raymeon.com. Licensgiveren stiller ingen garanti om at være til rådighed for Assistance til Licenstageren, og anmodninger vil blive vurderet og besvaret sag-til-sag. I positivt fald vil Assistance blive leveret i medgået tid til den på tidspunktet gældende Timetakst A.

Konsulentanmodninger, -leverancer og -vederlag

Indeholdt i Licenstagerens abonnement er Licenstagerens adgang til at anmode Licensgiveren om konsulentydelser til at udvikle eller raffinere Licenstagerens virksomhed, eksempelvis ved analyse af nuværende arbejdsrutiner, udarbejdelse af nye arbejdsprocedurer, individuel tilpasning og opsætning af eksisterende funktionalitet i Nexus, opsætning af tilkobling med 3. parts tjenester, import af data fra andre IT-systemer mm. (i det følgende benævnt “Konsulentydelser”).

Anmodninger om konsulentydelser skal sendes til Licensgiveren via e-mail på support@raymeon.com. Licensgiveren stiller ingen garanti om at være til rådighed for konsulentydelser til Licenstageren, og anmodninger vil blive vurderet og besvaret sag-til-sag. I positivt fald vil Konsulentydelser blive leveret i medgået tid til den på tidspunktet gældende Timetakst B.

Prioritetsanmodninger, -leverancer og -vederlag

Licenstageren kan anmode Licensgiveren om prioriteret Assistance og prioriterede Konsulentydelser jf. ovenstående. For det tilfælde at Licensgiveren efterkommer prioritetsønsket vil Assistancen eller Konsulentydelsen blive leveret i medgået tid til den på tidspunktet gældende Timetakst C.

Licenstageren kan også anmode Licensgiveren om prioriteret udvikling af ny funktionalitet i Nexus. Hvor den løbende udvikling af Nexus er indeholdt i Abonnementet og omfatter funktionalitet passende til Licenstagerens anvendte version af Nexus, sker sådan udvikling efter Licensgiverens prioritering.

For det positive fald at Licensgiveren vælger at tilbyde Licenstageren at omprioritere rækkefølgen af planlagt funktionsudvikling, fordi en given funktionalitet evt. er akut for Licenstageren, vil det være forbundet med et vederlag udregnet efter den på tidspunktet gældende Timetakst C og efter nærmere, aftale mellem Parterne. Licensgiveren stiller ingen garanti om at være til rådighed for prioritetsanmodninger fra Licenstageren, og anmodninger vil blive vurderet og besvaret sag-til-sag.

Priser, betalingsbetingelser og rykkere

Betalingsbetingelserne er 8 dage netto fra fakturadato.

Licenstageren accepterer, at fakturaer og rykkere sendt pr. e-mail til den af Licenstageren Administrative kontaktperson, eller en e-mail adresse til licenstagerens bogholderi, skal anses for leverede, når de er afsendt af Licensgiveren.

Tjenester stillet til rådighed af 3. part kan være forbundet med separate vederlag, der enten betales direkte til 3. part eller opkræves af Licensgiveren sammen med abonnementet, eller ved selvstændig opkrævning.

Assistance, konsulentydelser og prioritetsanmodninger leveres kun på basis af Licenstagerens bestilling af klippekort med minimum 10 klip. Ved aftale om længere projekter eller forløb vil det estimerede tidsforbrug blive faktureret forud som klippekort. Klippekort skal være betalt for at have gyldighed, og vil ikke kunne anvendes før betaling har fundet sted, ikke-overskreden betalingsfrist til trods.

Betaler Licenstageren ikke rettidigt, afsender Licensgiveren rykker 1 uden gebyr 7 dage efter fakturaens forfaldsdato. Er betaling fra Licenstageren fortsat ikke Licensgiveren i hænde indenfor 3 hverdage, afsender Licensgiveren varsel om at adgangen til Nexus vil blive spærret senest 24 timer senere.

Adgangen til Nexus kan kun åbnes igen efter Licensgiverens modtagelse af alle ubetalte ydelser der er faktureret Licenstageren som en del af Abonnementet, uanset forfaldsdato.

Ophævelse af spærring kan ske indtil 7 hverdage efter adgangen til Nexus er blevet spærret hvorefter Licensgiveren er berettiget til at ophæve Abonnementet i fald Licenstageren fortsat ikke har indfriet skyldige fakturaer til Licensgiveren.

Manglende betaling fra Licenstageren accepteres ikke som opsigelse af Abonnementet - se afsnit om “Ophør”.

Ved Licenstagerens misligholdte betalingsforpligtelse, og deraf følgende spærring og ophævelse af Abonnementet, forfalder alle omkostninger i relation til Abonnementet for den resterende varighed straks, for hvilket Licensgiveren udsteder en faktura til Licenstageren.

Ved gentagne for sene betalinger fra Licenstageren, uanset om disse resulterer i at adgangen til Nexus bliver spærret, er Licensgiveren berettiget til at stille krav om forudbetaling for den resterende varighed af Abonnementet som permanent ændring til Abonnementet, således at en evt. fornyelse også omfatter forudbetaling for hele Abonnementets varighed.

Ophør

Licenstageren kan opsige Abonnementet indtil 60 dage før datoen for udløb af den aftalte varighed af Abonnementet. Nedgradering af version og Abonnementet og/eller fravalg af tillægsmoduler kan ske til udgangen af ethver betalingskvartal (med mindre andet fremgår af beskrivelse eller vilkår for den specifikke ydelse eller 3. parts tjeneste), dog er nedgradering dybere end valgt version ved indgåelse af Abonnementet ikke muligt.

Licensgiveren kan opsige Abonnementet med 6 måneders varsel til udløbet af et betalingskvartal, eller uden varsel ved Licenstagerens væsentlige misligholdelse af Abonnementet, manglende betaling eller ved Licenstagerens konkurs eller insolvens.

Licenstagerens data

Licenstageren ejer egne data i Nexus, og kan, så vidt at Licenstageren ikke er i restance med betalinger til Licensgiveren, frit disponere over egne data.

Parterne er enige om, at Licenstageren er dataansvarlig for personoplysninger som Licenstageren (eller dennes kunder) registrerer, uploader og behandler i Nexus. Aftalen mellem Parterne vedr. personoplysninger er omfattet af GDPR-aftalen med forrang for Aftalen.

Licensgiveren er til vederlagsfri rådighed for at eksportere kundestamdata, produktstamdata og finansielle dokumenter defineret som fakturaer og kreditnotaer én gang i forbindelse med Abonnementets ordinære ophør, og Licenstageren accepterer, at en sådan eksport skal være gennemført inden udløb af den aftalte varighed af Abonnementet, og kun såfremt Licenstageren ikke er i betalingsrestance. I tilfælde af at Abonnementet udløber, skal Licensgiveren hvor rimeligt og kommercielt forsvarligt, tilsigte at give Licenstageren en periode på 10 dage efter ophør, hvor Licenstageren kan anmode om dataeksport mod vederlag for medgået tid jf. takst B. I tilfælde af at Abonnementet er ophævet af Licensgiveren som konsekvens af Licenstagerens misligholdte betalingsforpligtelser vil anmodninger om dataeksport kun efterkommes når alt skyldigt er Licensgiveren i hænde, og mod et ekstraordinært vederlag på kr. 15.000 plus vederlag for medgået tid jf. takst B.

Licensgiveren forbeholder sig ret til at slette Licenstagerens data 60 dage efter Abonnementets ophør uanset årsagen hertil, og Licensgiveren har ingen forpligtelser til at opbevare data efter dette tidspunkt.

Licensgiveren er berettiget til at opbevare Licenstagerens data efter ophør, uanset årsag, med henblik på at anvende disse i anonymiseret form til statistik, analyse og produktudvikling.

Licensgiveren kan i ganske særlige tilfælde, hvor det efter Licensgiverens vurdering skønnes forsvarligt og rimeligt give tredjemand og myndigheder adgang til Licenstagerens data, dog kun i overensstemmelse med den relevante databeskyttelseslovgivning, i forbindelse med dom, myndighedskrav, Licenstagerens konkurs, dødsfald eller lignende.

Driftstabilitet

Licensgiveren tilstræber højest mulig driftsstabilitet, men er uden ansvar for nedbrud eller driftsforstyrrelser, herunder for driftsforstyrrelser forårsaget af faktorer uden for Licensgiverens kontrol. Herved forstås bl.a. strømsvigt, fejl på udstyr, internetforbindelser, telekommunikationsforbindelser, tekniske nedbrud hos underleverandører eller lignende.

Nexus, og alle 3. parts tjenester, leveres som de er og forefindes, og Licensgiveren fraskriver sig enhver garanti, tilsikring, indeståelse, anprisning eller andre vilkår, uanset om sådanne er afgivet direkte eller indirekte.

I tilfælde af nedbrud eller forstyrrelser tilstræber Licensgiveren at genskabe normal drift hurtigst muligt.

Planlagte afbrydelser vil fortrinsvis blive placeret i tidsrummet kl. 21.00-06.00 CET. Skulle det blive nødvendigt at afbryde adgangen til Nexus uden for det anførte tidsrum, vil dette blive varslet forinden i muligt omfang.

Ændringer

Licensgiveren er berettiget til løbende at foretage opdateringer og forbedringer af Nexus, og er ligeledes berettiget til at ændre sammensætning og opbygning af Nexus, tillægsmoduler, 3. parts tjenester og ydelser. Sådanne opdateringer, forbedringer og ændringer kan ske med eller uden varsel, og kan påvirke services, herunder informationer og data uploadet til eller afgivet af Nexus.

Immaterielle rettigheder

Der sker ingen overdragelse af immaterielle rettigheder til Licenstageren.

Nexus, og information der afgives fra Nexus, undtaget Licenstagerens egen data, er beskyttet af ophavsret og andre immaterielle rettigheder og tilhører eller er licenseret til Licensgiveren eller Licensgiverens partnere. Funktionalitet der er udviklet som en del af en Prioritetsanmodning, uanset evt. betalt prioritetsvederlag, tilhører ligeledes Licensgiveren.

Licenstageren skal give Licensgiveren meddelelse om enhver aktuel eller potentiel krænkelse af Licensgiverens immaterielle rettigheder eller uautoriseret brug af Nexus, som Licenstageren får kendskab til.

I forhold til materiale, der registreres af Licenstageren i Nexus, og alle Licenstagerens data, giver Licenstageren Licensgiveren, og dennes underleverandører, en tilladelse og global licens, der er tilstrækkelig til at Licensgiveren forsvarligt kan stille Nexus til rådighed som software-as-a-service og opfylde sine forpligtelser. Licenstageren indestår for, at det materiale, der registreres i Nexus ikke krænker tredjemands rettigheder, og ikke indeholder materiale, der kan virke stødende eller er i strid med relevant lovgivning eller anden regulering.

Overdragelse

Licensgiveren har ret til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser overfor Licenstageren til koncernforbundet selskab såvel som til tredjemand.

Licensgiverens ansvar

Licensgiveren fraskriver sig ethvert ansvar i relation til Abonnementet, services eller brug af Nexus, uanset om dette opstår i kontrakt eller udenfor kontrakt, herunder for driftstab, følgeskader eller andre indirekte tab, tab af data, tab begrundet i produktansvar eller tab, der er opstået som følge af simpel uagtsomhed.

Licensgiveren er ikke ansvarlig for 3. parts tjenester, der er tilgængelige og/eller integreres med Nexus, herunder (men ikke begrænset til) betalingspartnere, analysepartnere, reklamepartnere mv.

Licensgiveren kan således ikke holdes ansvarlig for rigtigheden, fuldstændigheden, kvaliteten og pålideligheden af informationerne og heller ikke resultaterne, som opnås gennem disse tredjepartsløsninger. Tilsvarende kan Licensgiveren ikke holdes ansvarlig for 3. parts tjenesters tilgængelighed, sikkerhed eller funktionalitet, herunder for mulige skader og/eller tab forårsaget af 3. parts tjenester. Det påhviler Licenstageren at føre bevis for, at et af Licenstageren lidt tab ikke kan tilskrives 3. parts tjenester.

Uanset typen af tab eller ansvarsgrundlaget er Licensgiverens samlede ansvar beløbsmæssigt begrænset til Licenstagerens abonnementsbetaling i 12 måneder før det ansvarspådragende forholds indtræden, dog i alle tilfælde maksimum DKK 50.000.

Licenstageren accepterer at holde Licensgiveren skadesløs mod ethvert krav eller tab, der skyldes produktansvar, tab hos tredjeparter eller ansvar for tredjeparter, som følge af Licenstagerens brug af Nexus.

Tavshedspligt og datasikkerhed

For behandling af personoplysninger, som Licenstageren registrerer og anvender som dataansvarlig i Nexus, gælder GDPR-aftalens bestemmelser imellem Parterne.

Licensgiveren har tavshedspligt om alle informationer som Licensgiveren måtte komme i besiddelse af om Licenstageren, og er ikke berettiget til at videregive sådanne informationer til tredjemand, medmindre sådan information er offentlig tilgængelig, eller hvor Licensgiveren har fået informationen fra en tredjepart udenfor fortrolighed, eller hvor Licensgiveren er forpligtet til at videregive informationen ifølge lovgivning eller efter pålæg fra en myndighed eller domstol, eller hvor Licensgiveren er forpligtet til at videregive informationen til en 3. parts tjeneste for at sikre drift af de i Nexus indeholdte funktioner.

I det omfang Licenstageren anvender information, brugernavne eller passwords der vedrører tredjeparts information eller services i forhold til Licensgiveren, indestår Licenstageren for, at videregivelse af sådan information og Licensgiverens behandling af sådan information ikke krænker rettigheder eller aftale med tredjemand. Licenstageren skal holde Licensgiveren skadesløs for ethvert tab i forbindelse med denne bestemmelse.

Vilkårsændringer

Licensgiveren er berettiget til at ændre Abonnementet i enhver henseende til enhver tid, og ændringer vil for Licenstageren have effekt fra førstkommende, eventuelle fornyelse af Abonnementet. Licenstagerens fortsatte Anvendelse af Nexus efter en ændring af Abonnementet udgør en accept af sådant ændret Abonnement. Det er Licenstagerens forpligtelse løbende at holde sig opdateret i forhold til ændringer af Abonnementet, der får effekt fra førstkommende fornyelse af Abonnementet.

De til enhver tid gældende vilkår for Abonnementet og priser for versioner af Nexus, samt vilkår og priser for tilvalgsmoduler og evt. 3. parts tjenester kan rekvireres fra Licensgiveren.

Tvister

Aftalen er undergivet dansk ret og enhver tvist, der udspringer af Abonnementet, Aftalen, Anvendelsen, 3. parts tjenester, samt alle forhold reguleret af nærværende dokument, såvel som GDPR-aftalen mellem parterne, skal anlægges ved Byretten i København.